Tính Năng

Hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim

Hướng dẫn - Nhiệm vụ Hoàng Kim Chính tuyến

Phần Thưởng:
- Đồ Kim Phong ( không khóa )
- Đồ Thiên Hoàng ( không khóa)
- Tiên Thảo Lộ ( không khóa )
- Thiên Sơn Bảo Lộ ( không khóa )
 
Cách nhận nhiệm vụ:
- Nhận tại NPC Long Ngũ ở tất cả các thôn

- Nhiệm vụ chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở các thôn, mở túi đựng thư giới thiệu của Long Ngũ, sẽ nhận được thư giới thiệu của Long Ngũ đến các NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy đọc thư Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : Chính phái, Trung lập và Tà phái bắt đầu từ cấp 20 là có thể làm . Có thể thực hiện cả 3 loại nhiệm vụ này cùng lúc.


Chuỗi nhiệm vụ - Chính Phái < Bí mật Tầm Long Hội >:
 

 Điều Kiện:
 
- Cần 150 vạn để nhận nhiệm vụ.
 
 Cấp 20 :
 
- Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198)
- Sau khi đối thoại, nhập toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh bại Lý Mạc Sầu.
- Sau khi đánh bại Mạc Sầu, quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành Đại Lý.

 Cấp 30 :

- Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319)
- Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207)
- Sau khi tiêu diệt Giới Lưu Phong quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

 Cấp 40 :

- Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195)
- Sau đó đến Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh bại Tả Đao Hiệp ( 194,190)
- Sau khi đánh bại Tả Đao Hiệp quay về giao cho Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.
 
 Cấp 50 :

- Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187)
- Sau đó đến Hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh Oán Độc (264,207)
- Sau khi tiêu diệt Oán Độc quay về gặp Mạnh Phàm.

 Cấp 60 :

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195)
- Sau khi tiêu diệt Thần bí thương nhân quay về Đại Lý gặp Mạc Sầu.

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ
 
 Chuỗi nhiệm vụ - Trung Lập < Câu chuyện Lâm Uyên Nhai >:
 
 Điều Kiện:
 
- Cần 150 vạn để nhận nhiệm vụ.
 
 Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
- Sau đó đi đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172)
- Sau khi tiêu diệt Ninh Tướng Quân quay về Biện Kinh gặp Phó Nam Băng

 
 Cấp 30 :
 
- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
- Sau đó đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199)
- Đánh bại Lưu Thiện Trượng quay về gặp Phó Nam Băng

 
 Cấp 40 :
 
- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
- Sau đó đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84)
- Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) giết Từ Tự Lực (181,214)
- Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

 Cấp 50 :

- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
- Sau đó đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199)
- Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206)
- Sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu quay về gặp Phó Nam Băng hoàn thành nhiệm vụ.

 Cấp 60 :
 
- Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197)
- Sau đó đến Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư Không Tịch (221/177)
- Tiếp đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại sư
- Đánh bại Không Tịch Đại Sư quay về gặp Phó Nam Băng.

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.
 
 Chuỗi nhiệm vụ - Tà phái < Long Khí Chi Hoạ >:
 
 Điều Kiện:
 
- Cần 150 vạn để nhận nhiệm vụ.
 
 Cấp 20:

- Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp Vân Nhi (215,198)
- Sau đó đi đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
- Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn)
- Sau khi lấy được Kim Phật quay về gặp Thái công công
- Tiếp đến về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.

 
 Cấp 30 :

- Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194 )
- Sau đó đi đến Thanh Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246)
- Đánh bại Hạ Hầu Phục quay về gặp Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn
- Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền Thôn
- Lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại
- Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư

 Cấp 40 :

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194)
- Sau đó đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200)
- Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn.
- Tiếp đến về gặp Phó Lôi Thư
- Sau đó đi đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
 
 Cấp 50 :
 
- Đến Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
- Sau đó đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh
- Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191)
- Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219,187)
- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189)
- Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay phải đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan
Mộc  Duệ (225,199)
- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280)

 
 Cấp 60 :

- Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280)
- Đi lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) đánh Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196)
- Sau khi đánh bại Anh hùng kháng Kim Liêu Định quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh.

- Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ
 
 
 
BQT Kính Bút.

Chưởng quản kính bút